Przejdź do treści

Deklaracja dostępności cyfrowej

Deklaracja dostępności

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej cmf.p.lodz.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2024-01-26. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-01-26.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-02-07.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja na temat utworzonych na stronie internetowej skrótów klawiszowych

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Kontakt do jednostki odpowiedzialnej za prowadzenie strony
Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki
Politechniki Łódzkiej
Al. Politechniki 11
93-590 Łódź
mail: aneta.stasiak@p.lodz.pl

Kontakt w sprawie uzyskania wsparcia organizacyjnego lub edukacyjnego
Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Politechniki Łódzkiej
Kontakt telefoniczny: (42) 631 28 87
E-mail: bon@adm.p.lodz.pl

Informacje na temat procedury

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Informacje o sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich dostępne są na dedykowanej stronie internetowej.

Dostępność architektoniczna

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki ma siedzibę w budynku C3 należącym do Wydziału EEIA. Pokoje wykładowców oraz sale dydaktyczne znajdują się na piątym i szóstym piętrze. W budynku C3 brak jest barier architektonicznych, które utrudniają poruszanie się po obiekcie. Zamontowana jest nowa winda wewnętrzna (2023 r.) i pochylnia ułatwiająca dostanie się do budynku. Budynek nie posiada osobnej toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem C3 znajdują się miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.