Przejdź do treści

O nas

Logo Centrum Nauczania matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej, zawiera połączone litery C M F.

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki Politechniki Łódzkiej (CMF) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Politechniki Łódzkiej.  Zostało powołane uchwałą Senatu Politechniki Łódzkiej z dnia 10 grudnia 2003 roku. Jego organizatorem i dyrektorem został dr Andrzej Just (pełnił tę funkcję do 30 września 2023).

Do zadań Centrum należy prowadzenie zajęć dydaktycznych z matematyki i fizyki dla potrzeb podstawowych jednostek organizacyjnych Politechniki Łódzkiej, wydziałów, międzywydziałowych kolegiów, pozawydziałowych jednostek organizacyjnych oraz International Faculty of Engineering (Centrum Kształcenia Międzynarodowego), gdzie zajęcia prowadzone są w języku angielskim i francuskim. W Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są zespoły dydaktyczne: 3 zespoły matematyków i 1 zespół fizyków. Działalność dydaktyczna Centrum obejmuje nie tylko bezpośrednie prowadzenie zajęć ze studentami, ale także działalność e-learningową; dydaktycy przygotowują e-materiały dostępne na platformie Wikamp lub Port.

Centrum posiada dwa laboratoria: powstałe w 2005 roku Laboratorium Fizyki dla studentów PŁ oraz Laboratorium Komputerowe. CMF udostępnia swoje laboratoria uczniom i nauczycielom szkół średnich i podstawowych przeprowadzając pokazy ciekawych eksperymentów wraz z dyskusją i omówieniem obserwowanych zjawisk. Centrum współpracuje ze szkołami patronackimi organizując wykłady z matematyki i fizyki, w tym cykliczny Tydzień z matematyką i fizyką w Politechnice Łódzkiej, kiedy to uczniowie goszczą przez tydzień na uczelni uczestnicząc w przygotowanych dla nich zajęciach. 

CMF prowadzi także kursy przygotowawcze do matury z matematyki i fizyki oraz zajęcia on-line. Centrum wspiera działalność Publicznego Liceum Politechniki Łódzkiej zapewniając opiekę merytoryczną oraz bazę laboratoryjną. Laboratorium Komputerowe Matematyki prowadzi zajęcia w ramach Uniwersytetu Dziecięcego PŁ. W Centrum działa Akademia GeoGebry, która jest częścią Międzynarodowego Instytutu GeoGebry, organizacji non-profit. Celami Akademii są innowacyjne metody dydaktyczne oparte o udostępnione oprogramowanie matematyczne GeoGebra.